Organització

Organització

L’ADEIC, formada pels directors/es i/o representants dels Centres Universitaris d’Infermeria, integrats i adscrits, a les Universitats Catalanes així com la directora de l’Escola d’Infermeria de la Universitat d’Andorra funciona en Assemblea General.

L’òrgan d’administració és la Junta Directiva que regeix, administra i representa l’Associació. L’elecció d’aquest òrgan de govern es duta a terme per l’Assemblea General, i té un mandat de tres anys renovables per dues vegades consecutives. La Junta Directiva es reuneix tantes vegades com ho consideri la Presidència.

L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària amb una periodicitat trimestral o sessió extraordinària quan les circumstàncies ho exigeixin, a proposta de la Presidenta. L’Assemblea pot també constituir vocalies i comissions de treball en funció de les necessitats de cada moment.

L’actual Junta Directiva està formada pels següents membres:

Presidenta

Dra. Montserrat Comellas i Oliva

Directora de l' Escola Universitària d'Infermeria de Terrassa
Dades generals

 

Vice-Presidenta

Dra. Judith Roca Llobet

 Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de l'Universitat de Lleida 
Dades generals

 

Secretària

Dra. Sara Esqué Boldú

Cap Escola d’Infermeria de la Universitat d'Andorra
Dades generals

 

Tresorera

Dra. Lorena Molina Raya

Directora del Campus Docent Sant Joan de Déu. Centre adscrit a la Universitat de Barcelona
Dades generals