Formació académica

Formació académica

Els estudis universitaris que permeten desenvolupar la carrera acadèmica i que tenen validesa a tot el territori nacional i europeu s’estructuren en 3 cicles denominats: Grau, Màster i Doctorat.

Aquests estudis estan regulats d’acord amb:

  • L’article 37 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre
  • La Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril que modifica l’anterior.
  • Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, en el qual es regulen les titulacions universitàries oficials per adaptar-les a la nova estructura.

A més oferim estudis de formació postgraduada orientats a l’especialització i aprofundiment de les competències adquirides en el Grau en un àmbit específic.