Especialitats d’infermeria

Especialitats d’infermeria

La formació d’Infermera especialista es regeix pel sistema de residència en unitats docents acreditades per a la formació especialitzada i els títols d’Infermer Especialista, són expedits pel Ministeri ‘Educació i Ciència tenint validesa en tot el territori nacional espanyol.

Els estudis de IIR estan regulats per:

  • Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, pel sistema de residència en unitats docents acreditades per a la formació especialitzada
  • Reial Decret 450/2005, de 22 d’abril, sobre especialitats d’Infermeria.
  • Reial Decret 183/2008. De 8 de febrer, pel que es determinen i classifiquen les especialitats de Ciències de la Salut i es desenvolupen aspectes del sistema de formació especialitzada.

Els estudis oficials que condueixen a les especialitats d’infermeria són:

Especialitats actives: Especialitats pendents:
Infermeria Obstètrica – Ginecològica (Matrona). Infermeria de Cures Medicoquirúrgiques.
Infermeria de Salut Mental.
Infermeria Geriàtrica.
Infermeria del Treball.
Infermeria Familiar i Comunitària.
Infermeria Pediàtrica.

 

“L’existència del títol d’infermer especialista no afecta a les facultats professionals que assisteixen els diplomats universitaris d’infermeria / Graus d’Infermeria com a infermers responsables de cures generals, ni el seu accés a activitats formatives, la seva carrera o desenvolupament professional, ni l’exercici de llocs de treball que no tinguin la denominació d’especialista”. (Art. 1 reial decret 450/2005, de 22 d’abril, sobre especialitats d’infermeria).