2n cicle. Màster Universitari

2n cicle. Màster Universitari

Els màsters universitaris possibiliten l’accés a formació avançada de caràcter especialitzat i/o multidisciplinari, segons els objectius formatius, i atorga nivell acadèmic de màster necessari per accedir al doctorat.

El màster universitari pot tenir dos tipus d’orientacions, que donen lloc a les modalitats següents:

Professionals: orientats a la capacitació per a la pràctica professional.

De recerca: estan orientats a la iniciació en recerca.

Tots els programes de màster oficial estan adaptats a l’EEES i tenen una càrrega lectiva que comprèn entre un mínim de 60 crèdits ECTS i un màxim de 120 crèdits ECTS.

Els màsters universitaris estan regulats pels:

  • Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau,
  • Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, en el qual es regulen les titulacions universitàries oficials per adaptar-les a la nova estructura.

Els màsters universitaris estan reconeguts formalment a tot el territori espanyol a l’igual que a la resta de països europeus, i tenen uns preus públics regulats per la Generalitat de Catalunya.

catalunya

illes-balears