La Missió

La Missió

L’associació s’orienta cap a l’estudi, la reflexió i l’anàlisi dels aspectes que incideixen en l’àmbit de la formació infermera, així com cap a potenciar la recerca des de la disciplina infermera mitjançant col·laboracions entre universitats i altres organitzacions.

Les seves finalitats són:

  1. L’anàlisi i la reflexió sobre els principis, mètodes, programes i línies de desenvolupament de l’educació en infermeria en els nivells de grau, batxelor, màster, doctorat i formació continuada.
  2. La participació i discussió, tant de l’esfera nacional com internacional, entorn a criteris: d’organització, recursos formatius, admissió d’estudiants, elaboració de plans d’estudi, relacions amb el sistema sanitari, programes d’intercanvi, investigació i, en general, en totes aquelles qüestions que es considerin rellevants per la formació en infermeria.
  3. La formulació de propostes i recomanacions generals davant els organismes competents de les Administracions de l’Estat i les regions de parla catalana.
  4.  La difusió de coneixements, idees i punts de vista relacionats amb la funció docent i investigadora dels centres universitaris entre els professionals de la salut, claustres de professors, estudiants i opinió pública en general.
  5. L’establiment de vincles o relacions normals amb Associacions Nacionals i Internacionals de naturalesa i fins similars.
  6. L’establiment de relacions amb les associacions professionals d’infermeria de parla catalana.