Organització

L'ADEIC, formada pels directors/es i/o representants dels Centres Universitaris d'Infermeria, integrats i adscrits, a les Universitats Catalanes així com la directora de l'Escola d'Infermeria de la Universitat d'Andorra funciona en Assemblea General.

L'òrgan d'administració és la Junta Directiva que regeix, administra i representa l'Associació. L'elecció d'aquest òrgan de govern es duta a terme per l'Assemblea General, i té un mandat de tres anys renovables per dues vegades consecutives. La Junta Directiva es reuneix tantes vegades com ho consideri la Presidència.

L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària amb una periodicitat trimestral o sessió extraordinària quan les circumstàncies ho exigeixin, a proposta de la Presidenta. L'Assemblea pot també constituir vocalies i comissions de treball en funció de les necessitats de cada moment.

L'actual Junta Directiva està formada pels següents membres:

Presidenta:
Sra. Roser Ricomà
Directora Facultat d'Infermeria Universitat Rovira i Virgili

Vice-Presidenta:
Sra. Montserrat Comellas
Directora Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa

Secretària:
Sra. M. Dolores Bardallo Porras
Directora Escola Superior d’Infermeria del Mar

Tresorera:
Sra. Carme Valiente
Escola Universitària de Ciències de la Salut de Manresa