La missió:

L'associació s'orienta cap a l'estudi, la reflexió i l'anàlisi dels aspectes que incideixen en l'àmbit de la formació infermera.

Les seves finalitats són:

  • Ser un espai de reflexió, anàlisi i intercanvi dels professionals docents que permeti la recerca, la difusió i la innovació en la formació infermera en els nivells de grau, postgrau, doctorat i formació continuada.
  • Representar al conjunt dels centres que la formen davant les Institucions (autonòmiques, nacionals i internacionals) en les que es prenen decisions i es formulen propostes que poden ser rellevants per la formació infermera.
  • Establir i mantenir relacions amb les associacions nacionals i internacionals de naturalesa i fins similars, així com amb les associacions i col·legis professionals.

Els valors:

L'ADEIC aposta per ser una organització representativa del compromís que els centres universitaris tenen amb la societat i amb la professió durant el procés formatiu infermer per això basa la seva activitat en el següents valors:

  • Implicació: en el posicionament social i professional en relació a la formació infermera.
  • Responsabilitat: assumint els compromisos adquirits i actuant de forma coherent.
  • Rigor: revisant de manera sistemàtica i consensuada, els documents, i propostes que es debatin/publiquin en l'espai de l'organització.
  • Participació: creant espais pel treball conjunt entre docents que permetin compartir experiències i fomentar projectes de recerca que repercuteixen en la docència infermera.
  • Diàleg: com a base de la cooperació de tots els membres.
  • Tolerància: envers de les diverses cultures i creences.
  • Ètica: en les seves decisions i en el respecte als drets humans.